• 22:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:05

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:35

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:50

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,752,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:15

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:50

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:20

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:50

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:05

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:35

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,188,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:15

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:15

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:15

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:15

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,356,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,356,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,482,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:15

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,538,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,622,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:15

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:15

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:15

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:15

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:15

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 17:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:15

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,918,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:15

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:45

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,954,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:55

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:25

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:50

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,287,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:20

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,481,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:50

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,660,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:20

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,910,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,313,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:20

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:20

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,946,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی