• 09:10

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:34

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,805,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:24

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:24

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:39

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,572,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی