• 10:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:12

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:42

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:12

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:42

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:35

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 18:32

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 20:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:42

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:42

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری