• 13:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی