• 12:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:12

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:27

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:12

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:12

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,008,420 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:57

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 22:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:27

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:27

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری