• 09:35

  دوشنبه,18 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:28

  دوشنبه,18 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,829,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:35

  دوشنبه,18 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:28

  دوشنبه,18 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,829,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی