• 15:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:20

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:20

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:20

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:20

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی