• 22:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:50

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:59

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:14

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:54

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:14

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:50

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:59

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:14

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:14

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:59

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:14

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:14

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,529,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی