• 16:50

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:20

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,313,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,388,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:55

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:55

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی